Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden Crystalz & Gemz

(hierna ook te noemen: "Leverancier"). Gevestigd te Vught,

 

Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient, verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard. 

Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot twee weken na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt eerst tot stand nadat Leverancier de bestellingen of opdrachten van afnemer en eventuele afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door Leverancier aan de opdracht. Mondelinge en telefonische opdrachten voor artikelen die in voorraad zijn, worden zonder voorafgaande bevestiging uitgeleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. Voor mondelinge of telefonisch bestelde artikelen die niet uit voorraad geleverd worden, wordt uiterlijk na 5 werkdagen een orderbevestiging gezonden. Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van Leverancier is uitsluitend deze bevestiging bindend. Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document. 

Prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en luiden deze in Euro's, inclusief BTW. De kosten van verpakking en de verschotten ter zake vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Franco grens is Euro 100,00, hieronder worden automatisch vracht- en administratiekosten in rekening gebracht. (Deze vrachtkosten zijn afhankelijk van het totaalgewicht van de zending. Kosten betalingsverkeer zijn afhankelijk van de door afnemer gekozen betaalmethode). 

Levertijd

Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, nog ontbinding van de overeenkomst vorderen. 

Afname, transport, lossing

Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken op verantwoordelijkheid van de afnemer, desgewenst kan een zending op verzoek verzekerd worden verstuurd of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij het magazijn van de Leverancier. Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij Leverancier gereed staan ter afname en Leverancier zulks aan afnemer heeft meegedeeld, is afnemer binnen een redelijkerwijs kortst mogelijk termijn na deze melding tot afname verplicht. Leveringen geschieden. 

Wanneer een zending retour komt naar de leverancier, omdat deze door de afnemer NIET (op tijd) is opgehaald op het PostNL/DHL afgiftepunt, dan zullen de verzendkosten bij opnieuw opsturen, opnieuw in rekening worden gebracht. Tevens zullen de verzendkosten, wanneer de afnemer geen herlevering wenst, niet worden gecrediteerd, omdat deze dan als retourporti beschouwd worden.

Verzending vindt plaats naar Nederland en een aantal andere landen. Momenteel wordt er uitsluitend verzonden naar Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, USA en Australië. 

Betaling.

Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag vooruitbetalen via overschrijving, Credit Card, PayPal of iDEAL, of voor bankbetalingen vanuit België en Duitsland, via Bancontact of SofortBanking/DIRECTebanking.
Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Leverancier kan dit worden aangepast in een betalingstermijn van 14 dagen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het voorgaande lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid. Leverancier is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiële toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden. 

Minimum orderwaarde: het minimum bestelbedrag (excl. verzendkosten) bedraagt Euro 2,50

KOR regeling: er wordt geen BTW in rekening gebracht - dus op facturen staat geen BTW vermeld.

Retourneren

Voorwaarden retournering voor particulieren.
Niet goed/van gedachten veranderd: geld terug, maar hiervoor gelden onderstaande voorwaarden.
Om administratieve redenen dient retournering van een artikel altijd plaats te vinden in overleg met Crystalz & Gemz.
Neem daarom altijd vooraf contact met ons op wanneer u een artikel wilt retourneren (bij voorkeur via mail of het mail formulier)
Hierbij geldt dat retournering voor particulieren alleen mogelijk is binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de datum van facturering. De retourzending is voor rekening en risico van de afnemer. (Daarom wordt u aangeraden de order met track&trace te retourneren.)
Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending. De artikelen dienen onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd. 
I.v.m. hygiënische redenen, mogen oorbellen uitsluitend ongedragen retour gezonden worden, dit houdt in dat de verzegeling van de verpakking NIET verbroken mag zijn.

In geval van retourzending, welke door Crystalz & Gemz vooraf is goedgekeurd, ontvang u een creditnota over het aankoopbedrag van de goederen. 

Deze kan worden verrekend bij een volgende bestelling of het geld wordt naar u overgemaakt.

LET OP: wanneer de oorspronkelijke order door het aankoopbedrag in aanmerking kwam voor gratis verzending en er vervolgens een deel van de order wordt geretourneerd, waardoor het aankoopbedrag onder deze grens uitkomt, worden de verzendkosten alsnog doorberekend/in mindering gebracht op creditering.

Voor bedrijven geldt, dat verkopen definitief zijn.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door de Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen. Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Leverancier, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in geval dat:

a. afnemer langer dan 30 dagen in verzuim verkeert; 
b. afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren; 
c. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van afnemer. Ingeval van terugname van zaken    welke door Leverancier zijn geleverd wordt de koopprijs aan de afnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25% daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding.

Kwaliteit

Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geproduceerde of gemodificeerde zaken. Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geproduceerde of gemodificeerde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik bij de toeleverancier van Leverancier. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens de toeleverancier verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden Crystalz & Gemz
(hierna ook te noemen: "Leverancier"). Gevestigd te Vught,

Algemene bepalingen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en voor zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan een afnemer zich bedient, verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.

Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden tot twee weken na de datum van uitbrengen. Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt eerst tot stand nadat Leverancier de bestellingen of opdrachten van afnemer en eventuele afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging blijkt de totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoering geven door Leverancier aan de opdracht. Mondelinge en telefonische opdrachten voor artikelen die in voorraad zijn, worden zonder voorafgaande bevestiging uitgeleverd, tenzij anders wordt overeengekomen. Voor mondelinge of telefonisch bestelde artikelen die niet uit voorraad geleverd worden, wordt uiterlijk na 5 werkdagen een orderbevestiging gezonden. Bij verschil tussen de bestelling of opdracht van afnemer en de schriftelijke bevestiging van Leverancier is uitsluitend deze bevestiging bindend. Indien de inhoud van de offerte en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.

Prijs
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen af magazijn van Leverancier en luiden deze in Euro`s, inclusief BTW. De kosten van verpakking en de verschotten ter zake vracht- en andere daarmee samenhangende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Franco grens is Euro 100,00 binnen Nederland, hieronder worden automatisch vracht- en administratiekosten in rekening gebracht. (Deze vrachtkosten zijn afhankelijk van het totaalgewicht van de zending. Kosten betalingsverkeer zijn afhankelijk van de door afnemer gekozen betaalmethode).

Levertijd
Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.

Afname, transport, lossing
Leverancier heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren zaken op verantwoordelijkheid van de afnemer, desgewenst kan een zending op verzoek verzekerd worden verstuurd of afnemer de zaken zelf (doet) afhalen bij het magazijn van de Leverancier. Indien, ongeacht de overeengekomen wijze van transport, de aan afnemer te leveren zaken bij Leverancier gereed staan ter afname en Leverancier zulks aan afnemer heeft meegedeeld, is afnemer binnen een redelijkerwijs kortst mogelijk termijn na deze melding tot afname verplicht.

Niet ontvangen order: wanneer een zending onverhoopt niet ontvangen wordt, dient dit uiterlijk binnen 14 dagen ná de aangegeven ontvangstdatum te worden gemeld bij Leverancier. Leverancier kan alleen dan een onderzoek laten opstarten. Bij latere melding is dit niet meer mogelijk en wordt de zending als geleverd beschouwd.

Adres: wanneer de afnemer een niet kloppend adres heeft opgegeven bij order-invoer en dit resulteert in retourzending naar de leverancier, dan dient de afnemer nogmaals de verzendkosten te voldoen, alvorens de order opnieuw wordt verzonden.

Wanneer de afnemer kiest voor de PostNL optie om de zending op `een veilige plaats` af te leveren, is PostNL (zoals vermeld in hun algemene voorwaarden) vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid. Daarom is Crystalz&Gemz in dat geval ook vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid.

Betaling.
Tenzij anders is overeengekomen zal afnemer het overeengekomen gefactureerde bedrag vooruitbetalen via overschrijving, PayPal of iDEAL, of voor bankbetalingen vanuit België via Bancontact.
Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Leverancier kan dit worden aangepast in een betalingstermijn van 14 dagen zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of op het toepassen van schuldvergelijking c.q. verrekening. Indien afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan komt afnemer, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn, in verzuim. Gedurende de periode dat afnemer in verzuim is als in het voorgaande lid bedoeld, is afnemer een rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, gelijk aan de wettelijke rente. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid. Leverancier is bevoegd de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de tijd dat, naar redelijk oordeel van Leverancier, de financiële toestand van afnemer daartoe aanleiding geeft, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding indien daartoe termen zijn en zonder dat afnemer enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

Retourneren
Voorwaarden retournering
Retournering van een artikel dient altijd plaats te vinden in overleg met Crystalz & Gemz.
Neem daarom altijd vooraf contact met ons op wanneer u een artikel wilt retourneren. Herroeping is uitsluitend geldig voor particulieren.
Hierbij geldt dat retournering alleen mogelijk is binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de datum van facturering.
Een retourzending is voor rekening en risico van de afnemer.
Dit houdt in dat wij niet aansprakelijk zijn voor het beschadigen of zoekraken van een retourzending. De artikelen dienen ongebruikt/onbeschadigd en in de originele verpakking te worden geretourneerd, binnen de overeengekomen termijn.
In geval van retourzending, welke door Crystalz & Gemz vooraf is goedgekeurd, ontvang u een creditnota.
Deze kan worden verrekend bij een volgende bestelling of het geld wordt naar u overgemaakt.
Komt een zending retour ná de afgesproken termijn en/of zijn de artikelen niet meer verkoopbaar, dan zal géén terugbetaling plaatsvinden. Deze artikelen worden (op uw kosten) dan weer aan u retour gezonden.
Wanneer er een deel van de order retour wordt gezonden en het totale resterende orderbedrag komt daardoor onder de franco grens, dan worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door de Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan. Tot dat moment heeft afnemer ten aanzien van die zaken slechts het recht deze voor eigen gebruik aan te wenden. Afnemer zal nimmer deze zaken met enig recht bezwaren, verkopen of op enige andere wijze aan derden ter beschikking (doen) stellen. Leverancier is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist, de zaken welke aan afnemer zijn geleverd doch eigendom zijn van Leverancier, terug te nemen door deze weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden in geval dat:
a. afnemer langer dan 30 dagen in verzuim verkeert;
b. afnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel in staat van faillissement komt te verkeren;
c. beslag wordt gelegd op een of meer eigendommen van afnemer. Ingeval van terugname van zaken welke door Leverancier zijn geleverd wordt de koopprijs aan de afnemer gecrediteerd, onder aftrek van 25% daarvan wegens kosten en schade, onverminderd eventuele verdere rechten op schadevergoeding.

Kwaliteit
Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geproduceerde of gemodificeerde zaken. Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geproduceerde of gemodificeerde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor handelsartikelen ligt de verantwoordelijkheid voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik bij de toeleverancier van Leverancier. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door of namens de toeleverancier verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2024 Crystalz & Gemz | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel